What We Do


ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล


เอกสารประกอบการประเมินสถานศึกษา

อาชีวะโอบอุ้มคนพิการ
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

กิจกรรมวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา

25/04/2566 ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา
29/12/2565 ประกาศ ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
01/12/2565 การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๖
25/11/2566 ธุรกิจ FILM HYPE
25/11/2566 ร้าน เค คาร์แคร์
20/05/2565 การจัดการเรียนการสอนในช่วงการป้องกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565
12/05/2565 กำหนดเปิด-ปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

15/05/2567 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
07/05/2567 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอุตสาหกรรมและระบบฝ้าเพดานติดหลังคา วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/04/2567 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/04/2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอุตสาหกรรมและระบบฝ้าเพดานติด
24/04/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
23/04/2567 ประกาศยกเลิก การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอุตสาหกรรมและระบบฝ้าเพดานติด
22/04/2567 เอกสารประกวดราคาจ้าง งานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอุตสาหกรรมและระบบฝ้าเพดานติดหลังคา

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ประจำปี 2566 (เรื่อง ประมูลร้านค้า)