What We Do

นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

  วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท “สถาบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพระบบทวิภาคี “ต้นแบบ การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีแบบเรียนรวม” โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งผลิตกำลังคนคุณภาพ สู่ประชาคมอาเซียน”

อาชีวะโอบอุ้มคนพิการ
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

 

กิจกรรมวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา
20/05/2565 การจัดการเรียนการสอนในช่วงการป้องกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565
12/05/2565 กำหนดเปิด-ปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน
10/03/2565 เปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564
08/02/2565 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET
09/12/2564 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
01/11/2564 ประกาศการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร
25/09/2564 65-ร้าน เค คาร์แคร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
26/09/2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
09/09/2565 เผยแพร่ผลงานวิชาการ "การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยใช้โครงสร้างชีทของวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล"
21/07/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
17/06/2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
07/06/2565 ประกาศรับการสอบศัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
01/06/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบศัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
31/05/2565 ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์
26/05/2565 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
24/05/2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
11/05/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
22/04/2565 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักนักเรียน)
21/04/2565 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
20/04/2565 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
23/09/2564 ประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ

ประกาศกำหนดเปิด-ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565