หน้าแรก       คณะผู้บริหาร                                 ภาพกิจกรรม          ติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลงบประมาณ
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
    - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานทวิภาคี
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
    - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การจัดการสำนักงาน
  การบัญชี
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  สามัญสัมพันธ์
  เทคนิคพื้นฐาน
  ช่างซ่อมบำรุง
  ช่างยนต์
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างไฟฟ้า
>
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร
  แบบฟอร์มงานวิจัย
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  SAR57
  SAR58
  SAR59
 
 
Hit Web Stats
Fast Counters
   
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19/09/2017 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

04/09/2017 โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 17/07/2017 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ประจำงวดที่ 9 ประจำปี 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

28/06/2017 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

05/07/2017 โครงการประกวดหัวข้อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

27/06/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

09/06/2017 ประกาศ รับสมัครลูกจ้าางชั่วคราว<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

01/05/2017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

28/04/2017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร นักเรียนก้าวสู่โรงเรียนคุณธรรม <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

11/04/2017 ประกาศ ผลการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

04/04/2017 ประกาศ แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

31/03/2017 ประกาศ รายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

29/03/2017 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

27/02/2017 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

01/02/2017 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการแข่งกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

30/11/2016 โครงการส่งเสริมการประกวดและเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ครู นักเรียนนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2559 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

ภาพกิจกรรมรายงานการเผยแพร่งบทดลอง

10/11/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>><<คลิกอ่านรายละเอียด>><<คลิกอ่านรายละเอียด>>

09/10/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

08/09/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

08/08/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

17/07/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

12/06/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

08/05/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

04/04/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>           
ผู้อำนวยการ
   
 
  RMS 2012
     
  เว็บไซต์ E-learning
     
     
     
   
   
   
งานประชาสัมพันธ์
   
เพจ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
   
ศูนย์สนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ