What We Do

นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

  วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท “สถาบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพระบบทวิภาคี “ต้นแบบ การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีแบบเรียนรวม” โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งผลิตกำลังคนคุณภาพ สู่ประชาคมอาเซียน”

อาชีวะโอบอุ้มคนพิการ
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

 

กิจกรรมวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา
20/05/2565 การจัดการเรียนการสอนในช่วงการป้องกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565
12/05/2565 กำหนดเปิด-ปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน
10/03/2565 เปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564
08/02/2565 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET
09/12/2564 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
01/11/2564 ประกาศการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร
25/09/2564 65-ร้าน เค คาร์แคร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
24/11/2565 ประกาศเลื่อนการสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
22/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10/11/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
09/11/2565 ประกาศยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป
28/10/2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
27/10/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
17/10/2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
17/10/2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7/10/2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
04/10/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศกำหนดเปิด-ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565