หน้าแรก       คณะผู้บริหาร                                 ภาพกิจกรรม           ติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลงบประมาณ
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
    - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
    -งานบัญชี
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานทวิภาคี
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
    - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
    - งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  เอกสารงานพัสดุ
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
  แบบฟอร์มงานวัดผลและประเมิน
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  SAR57
  SAR58
  SAR59
 
 
Hit Web Stats
Fast Counters
   
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา

วันที่ 8/06/2564 ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (ชั้นปีที่1)
<<เอกสารดาวน์โหลด>>

วันที่ 8/06/2564 ประกาศขยายวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
<<เอกสารดาวน์โหลด>>

วันที่ 10/05/2564 ประกาศลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
<<เอกสารดาวน์โหลด>>

วันที่ 1/04/2564 ประกาศเปิดสอนภาคฤดูร้อน
<<เอกสารดาวน์โหลด>>

วันที่ 26/03/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
<<เอกสารดาวน์โหลด>>

วันที่ 23/03/2564 กำหนดการดำเนินการภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
<<เอกสารดาวน์โหลด>>

วันที่ 16/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบโควต้า
<<เอกสารดาวน์โหลด>>

วันที่ 18/01/2564 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564
<<ประกาศวิทยาลัย>> <<ปฏิทินรับนักเรียน>>

วันที่ 12/01/2564 แบบคำร้องขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน <<รายละเอียด>>

วันที่ 24/11/2563 การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2564
<<รายละเอียด>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18/06/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<รายละเอียด>>

วันที่ 16/06/2564 ประกาศรับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<รายละเอียด>>

วันที่ 11/06/2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<รายละเอียด>>

วันที่ 8/06/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)<<รายละเอียด>>

วันที่ 4/06/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)<<รายละเอียด>>

วันที่ 4/06/2564 ประกาศมอบหมายหน้าที่ราชการ ประจำปีการศึกษา 2564<<รายละเอียด>>

วันที่ 21/05/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล<<รายละเอียด>>

วันที่ 20/05/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<รายละเอียด>>

วันที่ 18/05/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป <<รายละเอียด>>

วันที่ 17/05/2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว <<รายละเอียด>>

วันที่ 12/05/2564 ประกาศจังหวัดนครปฐม <<รายละเอียด>>

วันที่ 12/05/2564 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย<<รายละเอียด>>

วันที่ 12/05/2564 กำชับแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ <<รายละเอียด>>

วันที่ 07/05/2564 กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 <<รายละเอียด>>

วันที่ 05/05/2564 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 <<รายละเอียด>>

วันที่ 23/03/2564 ประกาศผลร้านค้าเครื่องแบบนักเรียน <<รายละเอียด>>

วันที่ 04/02/2564 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564<<รายละเอียด>>

วันที่ 04/02/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564<<รายละเอียด>>

วันที่ 01/02/2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564<<รายละเอียด>>

วันที่ 22/12/2563 รายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<รายละเอียด>>

วันที่ 18/12/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<รายละเอียด>>

วันที่ 09/11/2563 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564
<<รายละเอียด>>

วันที่ 18/11/2563 เอกสารร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้าเพื่อนักศึกษาพิการทางการได้ยิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<รายละเอียด>> <<เอกสารประกวดราคา>><<ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์2564>>

วันที่ 13/11/2563 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป <<รายละเอียด>>

วันที่ 13/11/2563 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านที่ 1-2 <<รายละเอียด>>

วันที่ 13/11/2563 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านที่ 1-1 <<รายละเอียด>>

วันที่ 11/11/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) <<รายละเอียด>>

วันที่ 28/10/2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป <<รายละเอียด>>

วันที่ 21/08/2563 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 14/08/2563 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา2563

วันที่ 17/06/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาฯ<<รายละเอียด>>

วันที่ 12/06/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรบรรจุ
เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน<<รายละเอียด>>

วันที่ 11/06/2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรบรรจุ
เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน<<รายละเอียด>>

วันที่ 04/06/2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งล่ามภาษามือ<<รายละเอียด>>

วันที่ 22/05/2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูพิเศษสอน<<รายละเอียด>>

วันที่ 12/03/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 11/03/2563 เรื่อง ประกาศร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดและงานวิทยบริการ
แบบที่ ๑ วงเงิน ๘๕๓,๔๐๐ บาท<<ร่างประกาศ>><<ร่างเอกสาร>>

วันที่ 11/03/2563 เรื่อง ประกาศร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน
วงเงิน ๒,๒๔๐,๘๐๐ บาท <<ร่างประกาศ>><<ร่างเอกสาร>>

วันที่ 09/03/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นปวช. และ ปวส.
ประจำปีการศึกษา 2563<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 03/03/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ขอเลื่อนพิธีมอบประกาศณียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 28/02/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 28/02/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
<<ความรู้ความสามารถทั่วไป>>  <<ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง>>

วันที่ 26/02/2563 ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป<<รายละเอียด>>

วันที่ 11/02/2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป<<รายละเอียด>>

วันที่ 26/12/2562 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 26/12/2562 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
<<ความรู้ความสามารถทั่วไป>>  <<ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง>>

วันที่ 24/12/2562 ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป<<รายละเอียด>><<รายละเอียด>>

วันที่ 23/12/2562ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เรื่องประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 18/12/2562ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เรื่องนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควต้า)รอบที่ 2<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 09/12/2562 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป<<รายละเอียด>>

วันที่ 06/12/2562ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เรื่องนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควต้า)<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 03/12/2562ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
   รายงานการเผยแพร่งบทดลอง

 17/05/2564รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564

 26/04/2564รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564

 16/03/2564รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

03/03/2564รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564

03/03/2564รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

 01/02/2564รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

01/02/2564รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

2/10/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563
<<คลิกอ่านรายละเอียด>><<รายละเอียดประกอบรายการบัญชี>>

08/09/2563รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563

07/08/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

03/07/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

 07/05/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

 07/05/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563
<<คลิกอ่านรายละเอียด>><<รายละเอียดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน>>

 02/04/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563
<<คลิกอ่านรายละเอียด>><<รายละเอียดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน>>

 04/03/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
<<คลิกอ่านรายละเอียด>><<รายละเอียดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน>>

 17/02/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563

 12/02/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

 04/12/2562 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
<<รายละเอียดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน>>

 08/11/2562 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

 21/10/2562 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562
<<คลิกอ่านรายละเอียด>><<รายละเอียดประกอบรายการบัญชี>>           
ผู้อำนวยการ
1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13

   
   
   
งานประชาสัมพันธ์
   
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
   
ศูนย์สนับสนุน DSS
       
 
 
 
 
     
     
     
   
   
   
  เว็บไซต์ E-learning