Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรกคณะผู้บริหารภาพกิจกรรมWebboardติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
      รายชื่อนักศึกษา เทอม2/57
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลการเงิน
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การบัญชี
  ช่างยนต์
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างไฟฟ้า
  แบบฟอร์มเสนอโครงการ
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน
  แบบขออนุญาตใช้โครงการสอน
  แบบฟอร์มโครงการสอน
  แบบฟอร์มงานวิจัย
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานพัสดุ
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
Untitled Document

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 <คลิกอ่านรายละเอียด>

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ <คลิกอ่านรายละเอียด>

ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 7.30 น.สอบถามเพิ่มเติม 034-246195

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวช.กรณีพิเศษ(โควตา)<อ่านรายละเอียด>

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวส.กรณีพิเศษ(โควตา)<อ่านรายละเอียด>

ประกาศ รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) <คลิกอ่านรายละเอียด>

ชมวิดีโอ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ

ชมวิดีโอ โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต นักศึกษาพิการและนักศึกษาปกติ

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ

           
ผู้อำนวยการ
  นักศึกษา เข้าระบบ
  สถานศึกษา เข้าระบบ
  สถานประกอบการ เข้าระบบ

 

  เว็บไซต์ E-learning
     
  ชุดฝึกระบบไฟ
  ระบบไฟในงานจราจร