หน้าแรก       คณะผู้บริหาร                                 ภาพกิจกรรม           ติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลงบประมาณ
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
    - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
    -งานบัญชี
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานทวิภาคี
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
    - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
    - งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การจัดการสำนักงาน
  การบัญชี
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  สามัญสัมพันธ์
  เทคนิคพื้นฐาน
  ช่างซ่อมบำรุง
  ช่างยนต์
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างไฟฟ้า
>
  เอกสารงานพัสดุ
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร
  แบบฟอร์มงานวิจัย
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
  แบบฟอร์มงานวัดผลและประเมิน
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  SAR57
  SAR58
  SAR59
 
 
Hit Web Stats
Fast Counters
   
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา

วันที่ 24/11/2563 การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2564
<<รายละเอียด>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18/11/2563 เอกสารร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้าเพื่อนักศึกษาพิการทางการได้ยิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<รายละเอียด>> <<เอกสารประกวดราคา>><<ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์2564>>

วันที่ 13/11/2563 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป <<รายละเอียด>>

วันที่ 13/11/2563 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านที่ 1-2 <<รายละเอียด>>

วันที่ 13/11/2563 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านที่ 1-1 <<รายละเอียด>>

วันที่ 11/11/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) <<รายละเอียด>>

วันที่ 28/10/2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป <<รายละเอียด>>

วันที่ 21/08/2563 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 14/08/2563 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา2563

วันที่ 17/06/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาฯ<<รายละเอียด>>

วันที่ 12/06/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรบรรจุ
เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน<<รายละเอียด>>

วันที่ 11/06/2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรบรรจุ
เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน<<รายละเอียด>>

วันที่ 04/06/2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งล่ามภาษามือ<<รายละเอียด>>

วันที่ 22/05/2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูพิเศษสอน<<รายละเอียด>>

วันที่ 12/03/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 11/03/2563 เรื่อง ประกาศร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดและงานวิทยบริการ
แบบที่ ๑ วงเงิน ๘๕๓,๔๐๐ บาท<<ร่างประกาศ>><<ร่างเอกสาร>>

วันที่ 11/03/2563 เรื่อง ประกาศร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน
วงเงิน ๒,๒๔๐,๘๐๐ บาท <<ร่างประกาศ>><<ร่างเอกสาร>>

วันที่ 09/03/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นปวช. และ ปวส.
ประจำปีการศึกษา 2563<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 03/03/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ขอเลื่อนพิธีมอบประกาศณียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 28/02/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 28/02/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
<<ความรู้ความสามารถทั่วไป>>  <<ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง>>

วันที่ 26/02/2563 ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป<<รายละเอียด>>

วันที่ 11/02/2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป<<รายละเอียด>>

วันที่ 26/12/2562 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 26/12/2562 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
<<ความรู้ความสามารถทั่วไป>>  <<ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง>>

วันที่ 24/12/2562 ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป<<รายละเอียด>><<รายละเอียด>>

วันที่ 23/12/2562ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เรื่องประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 18/12/2562ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เรื่องนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควต้า)รอบที่ 2<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 09/12/2562 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป<<รายละเอียด>>

วันที่ 06/12/2562ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เรื่องนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควต้า)<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 03/12/2562ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
   รายงานการเผยแพร่งบทดลอง

 2/10/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563
<<คลิกอ่านรายละเอียด>><<รายละเอียดประกอบรายการบัญชี>>

 08/09/2563รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563

 07/08/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

 03/07/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

 07/05/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

 07/05/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563
<<คลิกอ่านรายละเอียด>><<รายละเอียดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน>>

 02/04/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563
<<คลิกอ่านรายละเอียด>><<รายละเอียดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน>>

 04/03/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
<<คลิกอ่านรายละเอียด>><<รายละเอียดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน>>

 17/02/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563

 12/02/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

 04/12/2562 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
<<รายละเอียดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน>>

 08/11/2562 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

 21/10/2562 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562
<<คลิกอ่านรายละเอียด>><<รายละเอียดประกอบรายการบัญชี>>           
ผู้อำนวยการ
1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13

 
 
     
   
   
   
งานประชาสัมพันธ์
   
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
   
ศูนย์สนับสนุน DSS
       
     
     
   
   
   
  เว็บไซต์ E-learning