What We Do

อาชีวะโอบอุ้มคนพิการ
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

กิจกรรมวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา

25/04/2566 ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา
29/12/2565 ประกาศ ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
01/12/2565 การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๖
20/05/2565 การจัดการเรียนการสอนในช่วงการป้องกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565
12/05/2565 กำหนดเปิด-ปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

22/05/2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
19/05/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
18/05/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
17/05/2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
16/05/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
16/05/2566 ประกาศรับขายทอดตลาดชากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
03/05/2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ประจำปี 2566 (เรื่อง ประมูลร้านค้า)