Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรกคณะผู้บริหารภาพกิจกรรมWebboardติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
      รายชื่อนักศึกษา เทอม2/57
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลการเงิน
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การบัญชี
  ช่างยนต์
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างไฟฟ้า
  แบบฟอร์มเสนอโครงการ
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน
  แบบขออนุญาตใช้โครงการสอน
  แบบฟอร์มโครงการสอน
  แบบฟอร์มงานวิจัย
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานพัสดุ
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
Untitled Document

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกล่ามภาษามือ <คลิกอ่านรายละเอียด>

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ 2 อัตรา <คลิกอ่านรายละเอียด>

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา <คลิกอ่านรายละเอียด>

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 1 อัตรา <คลิกอ่านรายละเอียด>

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา <คลิกอ่านรายละเอียด>

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 <คลิกอ่านรายละเอียด>

ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 7.30 น.สอบถามเพิ่มเติม 034-246195

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวช.กรณีพิเศษ(โควตา)<อ่านรายละเอียด>

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวส.กรณีพิเศษ(โควตา)<อ่านรายละเอียด>

ประกาศ รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) <คลิกอ่านรายละเอียด>

ชมวิดีโอ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ

ชมวิดีโอ โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต นักศึกษาพิการและนักศึกษาปกติ

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ

           
ผู้อำนวยการ
  นักศึกษา เข้าระบบ
  สถานศึกษา เข้าระบบ
  สถานประกอบการ เข้าระบบ

 

  เว็บไซต์ E-learning
     
  ชุดฝึกระบบไฟ
  ระบบไฟในงานจราจร