วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ปรัชญาของสถานศึกษา

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

สถาบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพระบบทวิภาคี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งผลิตกำลังคนคุณภาพ สู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจของสถานศึกษา

1. ยกระดับวิทยาลัยสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการจัดการความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ยกระดับคุณภาพการศึกษา และแหล่งเรียนรู้หลากหลายที่มีประสิทธิภาพ
3.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการศึกษาระบบทวิภาคีตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
4. ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งประชาชนทั่วไป ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ด้านสมรรถนะฝีมือ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5.ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ