วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายวิชาการ


รายการ

เอกสารดาวน์โหลด

การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562

DOWNLOAD

การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561

DOWNLOAD

การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560

DOWNLOAD

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562

DOWNLOAD

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561

DOWNLOAD

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560

DOWNLOAD