# #

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

ช่างอุตสาหกรรม

ช่างยนต์

ช่างกลโรงงาน

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

พาณิชกรรม

การบัญชี

การจัดการธุรกิจค้าปลีก

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศิลปกรรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การโรงแรม

คหกรรม

อาหารและโภชนาการ