วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

อัตลักษณ์ของนักเรียน

ทักษะดี มีจิตบริการ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ

จุดเด่น

บริการวิชาชีพ สู่ชุมชุน

จุดเน้น

สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อชุมชนและสังคม