วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล


ประวัติวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ 10 กรกฏาคม 2540 ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนแรงงานหลายสาขาในระดับต่างๆ

เนื้อที่ : 32 ไร่ 1 งาน 43 ตาราวา (โดยเช่าพื้นที่วัดสุวรรณาราม)
สถานที่ตั้ง : 99 หมู่5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เว็บไซต์ : www.biac.ac.th
e-mail: biac.ac.th@hotmail.com
โทร. 034-300165
โทรสาร. 034-300166

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

   เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กับเยาวชนในชุมชน และท้องถิ่นให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
    เพื่อจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพ ในหลักสูตรต่างๆให้กับเยาวชน ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น
    เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพในการนำไปประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ในชุมชนและท้องถิ่น
    เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่เยาวชน ประชาชน ให้สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ปรัชญาของสถานศึกษา

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม

โลโก้วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล