# #

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

ช่างอุตสาหกรรม

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคการผลิต

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

บริหารธุรกิจ

การบัญชี

ศิลปกรรม

ดิจิทัลกราฟิก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การโรงแรม

คหกรรม

อาหารและโภชนาการ