หน้าแรก       คณะผู้บริหาร                                 ภาพกิจกรรม           ติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลงบประมาณ
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
    - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
    -งานบัญชี
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานทวิภาคี
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
    - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
    - งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
>
  เอกสารงานพัสดุ
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร
  แบบฟอร์มงานวิจัย
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
  แบบฟอร์มงานวัดผลและประเมิน
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  SAR57
  SAR58
  SAR59
 
 
Hit Web Stats
Fast Counters
   
 
 

::ข่าวสารวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล::


วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจับมือกับโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขตและโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา จัดการศึกษาเชื่อมโยงวิชาชีพ โครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาสพฐ.
ข้อมูลจาก : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

https://www.facebook.com/184935628505199/posts/1457523217913094/

ลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงการศึกษาระหว่าง สอศ.และสพฐ.
ข้อมูลจาก : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา  

https://www.facebook.com/164944140245735/posts/5309376472469117/

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล MOU การจัดการศึกษาเชื่อมโยงวิชาชีพโครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษามัธยมศึกษา กับโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต และโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
ข้อมูลจาก : 108-1009 กับแสนไชย เค้าภูไทย  

https://www.facebook.com/110935087238092/posts/259212442410355/

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล MOU การจัดการศึกษาเชื่อมโยงวิชาชีพโครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษามัธยมศึกษา กับโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต และโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
ข้อมูลจาก : คุ้ยข่าวดี  

https://www.facebook.com/205080446687483/posts/1015546208974232/

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล MOU การจัดการศึกษาเชื่อมโยงวิชาชีพโครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษามัธยมศึกษา กับโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต และโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
ข้อมูลจาก : แสนไชย เค้าภูไทย  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4094996673852020&id=100000251845886/

วก.พุทธมณฑล น้อมนำศาสตร์พระราชาหลอมรวมนักเรียนสู่การปฏิบัติจริง
ข้อมูลจาก : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา  

https://www.facebook.com/164944140245735/posts/5197209140352518/

วก.พุทธมณฑล น้อมนำศาสตร์พระราชาหลอมรวมนักเรียนสู่การปฏิบัติจริง
ข้อมูลจาก : พิมพ์ไทย  

https://www.pimthai.co.th/61825

วก.พุทธมณฑล น้อมนำศาสตร์พระราชาหลอมรวมนักเรียนสู่การปฏิบัติจริง
ข้อมูลจาก : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  

https://www.facebook.com/184935628505199/posts/1440323989633017/?sfnsn=mo

วก.พุทธมณฑล น้อมนำศาสตร์พระราชาหลอมรวมนักเรียนสู่การปฏิบัติจริง
ข้อมูลจาก : คุยข่าวดี  

https://www.facebook.com/205080446687483/posts/1001441980384655/

วก.พุทธมณฑล น้อมนำศาสตร์พระราชาหลอมรวมนักเรียนสู่การปฏิบัติจริง
ข้อมูลจาก : 108-1009 กับแสนไชย เค้าภูไทย   

https://www.facebook.com/110935087238092/posts/245410413790558

วก.พุทธมณฑล น้อมนำศาสตร์พระราชาหลอมรวมนักเรียนสู่การปฏิบัติจริง
ข้อมูลจาก : แสนไชย เค้าภูไทย  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4027165950635093&id=100000251845886

             
       
           
ผู้อำนวยการ
1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13

   
   
   
งานประชาสัมพันธ์
   
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
   
ศูนย์สนับสนุน DSS
       
 
 
 
     
     
     
   
   
   
  เว็บไซต์ E-learning