วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) 

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
ภาคเรียนที่ 1 
ชุดวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ   14   หน่วยกิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม.
1 3200-0001 ธุรกิจทั่วไป 2 2
2 3200-0002 บัญชีเบื้องต้น 1 3 4
3 3200-0003 บัญชีเบื้องต้น 2 3 4
4 3200-0004 การขายเบื้องต้น 3 3
5 3200-0005 การใช้เครื่องใช้สำนักงาน 3 5
ชุดวิชามนุษย์ศาสตร์  9     หน่วยกิต
1 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3
3
2 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 1
3 3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 2 2
4 3000-1601 ห้องสมุดและการเรียนรู้สาระสนเทศ 1 1
5 3000-1602 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 2
ชุดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1   18 หน่วยกิต
1 3204-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 4
2 3204-2003 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ 3 4
3 3204-2004 ระบบปฏิบัติการ 3 4
4 3204-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 4
5 3204-2005 ระบบฐานข้อมูล 3 4
6 3204-2002 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3 4
รวมทั้งสิ้น 41 51
ภาคเรียนที่ 2 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม.
ชุดวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน1      6 หน่วยกิต
1 3204-2308 เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร   2 3
2 3204-2306 การใช้โปรแกรมเพื่อการคำนวณ   2 3
3 3204-2307 การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ   2
3
ชุดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2   12 หน่วยกิต
1 3204-2008 การเขียนโปรแกรมโปรแกรมภาษาซี   3 4
2 3204-2006 โครงสร้างข้อมูลอัลกอริทึม 3 4
3 3204-2010 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3 4
4 3204-2009 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   3 4
รวมทั้งสิ้น 18 25
ภาคเรียนที่ 3 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม.
ชุดวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน2      4 หน่วยกิต
1 3204-2301 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ 2 3
2 3204-2302 การสื่อสารข้อมูลในสำนักงาน   2 3
ชุดวิชาบริหารจัดการ 12   หน่วยกิต
1 3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร   3 3
2 3200-1002 กฏหมายธุรกิจ   3 3
3 3200-1003 หลักการจัดการ   3
3
4 3200-1010 กฏหมายแรงงานและประกันสังคม   3 3
ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  6    หน่วยกิต
1 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1   2 3
2 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2   2 3
3 3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน   1 2
4 3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ   1 2
รวมทั้งสิ้น
22 28
ภาคเรียนที่ 4 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม.
ชุดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3   10 หน่วยกิต
1 3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ   3 4
2 3204-2403 การใช้โปรแกรมสื่อประสม 3 4
3 3204-2305 การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร   2 3
4 3204-2304 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์   2 3
ชุดวิชาวิเคราะห์วิจัย 11  หน่วยกิต
1 3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร์   4 *
2 3000-1524 สถิติ   3 3
3 3204-6001 โครงการ   4 *
รวมทั้งสิ้น 21 17

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) 
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป    สาขางานการจัดการทั่วไป
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม.
ภาคเรียนที่ 1 

ชุดวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ   14   หน่วยกิต

1 3200-0001 ธุรกิจทั่วไป   2 2
2 3200-0002 บัญชีเบื้องต้น 1   3 4
3 3200-0003 บัญชีเบื้องต้น 2   3 4
4 3200-0004 การขายเบื้องต้น   3 3
5 3200-0005 การใช้เครื่องใช้สำนักงาน   3 5
ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  6    หน่วยกิต
1 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1   2 3
2 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2   2 3
3 3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน   1 2
4 3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ   1 2
ชุดวิชามนุษย์ศาสตร์  9     หน่วยกิต
1 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ   3 3
2 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   1 1
3 3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง   2 2
4 3000-1601 ห้องสมุดและการเรียนรู้สาระสนเทศ   1 1
5 3000-1602 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   2 2
รวมทั้งสิ้น 29 37
ภาคเรียนที่ 2 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม.
ชุดวิชาการจัดการ1  12 หน่วยกิต
1 3200-1003 หลักการจัดการ   3 3
2 3215-2006 การจัดการทรัพยากรมนุษย์   3 3
3 3207-2011 ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจ   3 3
4 3215-2010 การเสริมสร้างบุคลิกภาพ   3 3
ชุดวิชาการจัดการ2    12 หน่วยกิต
1 3200-1002 กฎหมายธุรกิจ   3 3
2 3200-1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ   3 3
3 3200-1010 กฏหมายแรงงานและประกันสังคม   3 3
4 3205-2003 การเงินธุรกิจ   3 4
รวมทั้งสิ้น
24 25
ภาคเรียนที่ 3 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม.
ชุดวิชาการจัดการ3   12 หน่วยกิต
1 3200-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเนื้องต้น   3 4
2 3215-2004 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   3 4
3 3205-5010 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย   3 4
4 3215-2005 เทคโนโลยีและการสื่อสารข้อมูล   3 4
ชุดวิชาการจัดการ4    9 หน่วยกิต
1 3215-2008 สัมมนาการจัดการ   3 4
2 3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร   3 3
3 3207-2009 การประเมินผลการปฏิบัติงาน   3 3
รวมทั้งสิ้น 21 26
ภาคเรียนที่ 4 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม.
ชุดวิชาการจัดการ5    9 หน่วยกิต
1 3215-2002 การสื่อสารธุรกิจ   3 3
2 3215-2009 การบริหารโครงการ   3 3
3 3202-2007 การบริหารธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม   3 3
ชุดวิชาการจัดการ6    9 หน่วยกิต
1 3215-2001 การจัดการสำนักงาน   3 4
2 3203-2011 การปฏิบัติงานสำนักงานอัตโนมัติ   3 4
ชุดวิชาวิเคราะห์วิจัย
1 3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร์   4 *
2 3000-1524 สถิติ   3 3
3 3204-6001 โครงการ   4 *
รวมทั้งสิ้น 26 20
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) 
สาขาวิชาการบัญชี สาขางานบัญชี
ภาคเรียนที่ 1 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม.
ชุดวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ   14   หน่วยกิต
1 3200-0001 ธุรกิจทั่วไป   2 2
2 3200-0002 บัญชีเบื้องต้น 1   3 4
3 3200-0003 บัญชีเบื้องต้น 2   3 4
4 3200-0004 การขายเบื้องต้น   3 3
5 3200-0005 การใช้เครื่องใช้สำนักงาน   3 5
ชุดวิชาบัญชี 1        15  หน่วยกิต
1 3201-2001 การบัญชีชั้นกลาง 1   3 4
2 3201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2   3 4
3 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์   3 3
4 3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1   3 4
5 3201-2004 การบัญชีต้นทุน 2   3 4
รวมทั้งสิ้น 29 37
ภาคเรียนที่ 2 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม.
ชุดวิชาบัญชี 2
1 3201-2005 การบัญชีชั้นสูง 1   3 4
2 3201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2   3 4
3 3200-1007 เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน   3 4
4 3204-2303 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี   2 3
5 3201-2007 การบัญชีภาษีอากร   3 3
6 3201-2010 ระบบบัญชี   3 3
ชุดวิชามนุษย์ศาสตร์  9     หน่วยกิต
1 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ   3 3
2 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   1 1
3 3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง   2 2
4 3000-1601 ห้องสมุดและการเรียนรู้สาระสนเทศ   1 1
5 3000-1602 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   2 2
รวมทั้งสิ้น 26 30
ภาคเรียนที่ 3
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม.
ชุดวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน  17  หน่วยกิต
1 3204-2308 เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร   2 3
2 3204-2306 การใช้โปรแกรมเพื่อการคำนวณ   2 3
3 3204-2307 การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ 2 3
4 3204-2301 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ   2 3
5 3204-2302 การสื่อสารข้อมูลในสำนักงาน   2 3
6 3204-2305 การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร   2 3
7 3204-2304 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์   2 3
8 3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ   3 4
ชุดวิชาการบริหารจัดการ   12  หน่วยกิต      
1 3207-2002 พฤติกรรมองค์กร   3 3
2 3207-2007 การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร   3 3
3 3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร   3 3
4 3200-1003 หลักการจัดการ   3 3
รวมทั้งสิ้น 29 37
ภาคเรียนที่ 4
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   นก. ชม.
ชุดวิชาวิเคราะห์วิจัย  11  หน่วยกิต
1 3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร์   4 *
2 3000-1524 สถิติ   3 3
3 3201-6001 โครงการ   4 *
ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  6    หน่วยกิต
1 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1   2 3
2 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2   2 3
3 3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน   1 2
4 3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ   1 2
รวมทั้งสิ้น 17 13

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) 
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง     สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
ภาคเรียนที่ 1 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. หมายเหตุ
ชุดวิชาไฟฟ้า 1  
1 3104-0004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร 3 5 ปรับพื้นฐาน
2 3104-4201 ปฏิบัติติดตั้งไฟฟ้า 1    5 *  
3 3104-2001 ติดตั้งไฟฟ้า 1    3 4  
4 3104-2203 การประมาณการระบบไฟฟ้า   2 2  
5 3104-2202 การส่องสว่าง   2 2  
ชุดวิชามนุษย์ศาสตร์
1 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ   3 3  
2 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   1 1  
3 3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง   2 2  
4 3000-1601 ห้องสมุดและการเรียนรู้สาระสนเทศ   1 1  
5 3000-1602 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   2 2  
6 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น   3 4  
7 3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต   3 3  
รวมทั้งสิ้น 30 29  
ภาคเรียนที่ 2 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. หมายเหตุ
ชุดวิชาไฟฟ้า 2  
1 3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 3 5 ปรับพื้นฐาน
2 3104-4202 ปฏิบัติติดตั้งไฟฟ้า 2  5 *  
3 3104-2201 ติดตั้งไฟฟ้า 2 3 4  
4 3104-2103 โรงต้นกำลัง 2 2  
5 3104-2004 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3 3  
ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  6    หน่วยกิต
1 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 3  
2 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 3  
3 3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2  
4 3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 2  
รวมทั้งสิ้น 22 24  
ภาคเรียนที่ 3
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. หมายเหตุ
ชุดวิชาไฟฟ้า 3  
1 3104-0003 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น   2 4  
2 3104-0005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม   3 5  
3 3104-2002 เครื่องกลไฟฟ้า 1   3 4  
4 3104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า 2   3 4  
5 3104-4301 ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 1   5 *  
6 3104-2008 การส่งจ่ายไฟฟ้า   3 3  
ชุดวิชาวิเคราะห์วิจัย  14  หน่วยกิต
1 3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร์   4 *  
2 3000-1522 คณิตศาสตร์ 2   3 3  
3 3104-6001 โครงการ   4 *  
4 3000-1525 แคลคูลัส   3 3  
รวมทั้งสิ้น 33 26  
ภาคเรียนที่ 4
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. หมายเหตุ
ชุดวิชาไฟฟ้า 4 
1 3104-0002 เครื่องวัดไฟฟ้าและวงจร   3 5 ปรับพื้นฐาน
2 3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   2 4 ปรับพื้นฐาน
3 3104-2006 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   3 4  
4 3104-1003 ดิจิตอลประยุกต์   2 3  
5 3104-1001 วงจรไฟฟ้า   3 4  
6 3104-1002 เครื่องวัดไฟฟ้า   2 3  
ชุดวิชาไฟฟ้า 5 
       
1 3100-0002 เขียนแบบเทคนิค   2 4 ปรับพื้นฐาน
2 3104-0001 เขียนแบบไฟฟ้า   2 4 ปรับพื้นฐาน
3 3104-2005 เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์   3 4  
4 3104-2007 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม   3 4  
5 3104-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์   3 4  
6 3104-2009 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า   3 3  
รวมทั้งสิ้น 31 46  

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) 
 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
ภาคเรียนที่ 1 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. หมายเหตุ
ชุดวิชาเทคนิคยานยนต์ 1  
1 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1   3 3  
2 3101-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ   3 3  
3 3101-2110 วิศวกรรมดีเซล   3 3  
4 3101-2008 วิศวกรรมยานยนต์   3 3  
5 3100-0002 เขียนแบบเทคนิค   2 4 ปรับพื้นฐาน
ชุดวิชามนุษย์ศาสตร์
1 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ   3 3  
2 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   1 1  
3 3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง   2 2  
4 3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ   1 1  
5 3000-1602 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   2 2  
6 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น   3 4  
7 3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 3  
รวมทั้งสิ้น 29 32  
ภาคเรียนที่ 2 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. หมายเหตุ
ชุดวิชาเทคนิคยานยนต์ 2  
1 3100-0103 กลศาสตร์ของไหล   3 3  
2 3100-0111 เทอร์โมไดนามิกส์   3 3  
3 3100-2002 เครื่องยนต์สันดาปภายใน   3 3  
4 3101-2001 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น   2 2  
5 3101-0001 งานเครื่องยนต์เล็ก   3 5 ปรับพื้นฐาน
6 3101-0002 งานจักรยานยนต์   3 5 ปรับพื้นฐาน
ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  6    หน่วยกิต
1 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1   2 3  
2 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2   2 3  
3 3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน   1 2  
4 3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ   1 2  
รวมทั้งสิ้น 23 31  
ภาคเรียนที่ 3
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. หมายเหตุ
ชุดวิชาเทคนิคยานยนต์ 3  
1 3101-2002 งานทดลองเครื่องกล   2 3  
2 3101-2104 งานเกียร์อัตโนมัติ   3 5  
3 3100-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์   3 4  
4 3101-2005 งานส่งกำลังยานยนต์   2 3  
5 3101-2006 งานเครื่องล่างยานยนต์   2 3  
6 3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน   3 5 ปรับพื้นฐาน
ชุดวิชาวิเคราะห์วิจัย  14  หน่วยกิต
1 3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร์   4 4  
2 3000-1522 คณิตศาสตร์ 2   3 3  
3 3104-6001 โครงการ   4 4  
4 3000-1525 แคลคูลัส   3 3  
รวมทั้งสิ้น 29 37  
ภาคเรียนที่ 4
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. หมายเหตุ
ชุดวิชาเทคนิคยานยนต์ 4 
1 3101-2004 งานซ่อมเครื่องยนต์   3 5  
2 3101-2105 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน   3 5  
3 3101-0003 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน   3 5 ปรับพื้นฐาน
4 3101-0004 งานเครื่องยนต์ดีเซล   3 5 ปรับพื้นฐาน
5 3101-2108 งานปรับแต่งเครื่องยนต์   2 3  
6 3101-2106 งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล   3 5  
ชุดวิชาเทคนิคยานยนต์ 5 
1 3101-2007 งานไฟฟ้ายานยนต์   3 5  
2 3101-2109 งานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์   2 3  
3 3101-2107 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่   2 2  
4 3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   2 4 ปรับพื้นฐาน
5 3101-2101 งานระบบควบคุมเตรื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 3 5  
6 3101-2103 งานปรับอากาศยานยนต์   3 5  
รวมทั้งสิ้น 32 52  

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) 
 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
ภาคเรียนที่ 1 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. หมายเหตุ
ชุดวิชาเทคนิคการผลิต 1  
1 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1   3 3  
2 3101-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ   3 3  
3 3100-0114 การทดสอบวัสดุ   2 3  
4 3100-0113 โลหะวิทยา   3 3  
5 3100-0108 ชิ้นส่วนเครื่องกล   3 3  
6 3100-0116 การขนถ่ายวัสดุ   2 2  
ชุดวิชามนุษย์ศาสตร์
1 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ   3 3  
2 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   1 1  
3 3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง   2 2  
4 3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ   1 1  
5 3000-1602 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   2 2  
6 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น   3 4  
7 3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต   3 3  
รวมทั้งสิ้น 31 33  
ภาคเรียนที่ 2 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. หมายเหตุ
ชุดวิชาเทคนิคยานยนต์ 2  
1 3111-2004 งานวางผังโรงงาน   2 3  
2 3111-2002 อ่านและเขียนแบบเครื่องกล   2 3  
3 3111-2105 งานวางผังโรงงานและการติดตั้ง   3 6  
4 3111-2101 การบริหารงานบำรุงรักษา   2 2  
5 3101-0003 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน   3 5 ปรับพื้น
6 3100-0002 เขียนแบบเทคนิค   2 4 ปรับพื้น
ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  6    หน่วยกิต
1 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 3  
2 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 3  
3 3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน   1 2  
4 3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ   1 2  
รวมทั้งสิ้น 20 33  
ภาคเรียนที่ 3
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. หมายเหตุ
ชุดวิชาเทคนิคยานยนต์ 3  
1 3100-0158 การจัดการความปลอดภัย   2 3  
2 3100-0152 การบริหารงานอุตสาหกรรม   2 2  
3 3100-0150 การควบคุมคุณภาพ   3 3  
4 3100-0115 กรรมวิธีการผลิต   2 2  
5 3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม   2 3  
6 3111-2003 เทคโนโลยีเครื่องมือกล   3 5
7 3102-0002 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น   3 5 ปรับพื้น
8 3100-0004 วัสดุช่าง   2 2 ปรับพื้น
ชุดวิชาวิเคราะห์วิจัย  14  หน่วยกิต
1 3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร์   4 4  
2 3000-1522 คณิตศาสตร์ 2   3 3  
3 3104-6001 โครงการ   4 4  
4 3000-1525 แคลคูลัส   3 3  
รวมทั้งสิ้น 33 39  
ภาคเรียนที่ 4
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. หมายเหตุ
ชุดวิชาเทคนิคยานยนต์ 4 
1 3100-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์   3 4  
2 3111-2001 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม   2 3  
3 3111-2102 งานซ่อมบำรุงและรักษา   3 5  
4 3111-2103 งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล 3 6  
5 3111-2107 งานปั๊มและท่อ   3 6  
6 3111-0001 งานซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้น   2 4
ปรับพื้น
ชุดวิชาเทคนิคยานยนต์ 5 
1 3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม   2 3  
2 3111-2106 ระบบปั๊มและงานท่อ   2 2  
3 3111-2108 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ   2 2  
4 3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   2 4 ปรับพื้น
5 3100-0005 งานวัดละเอียด   2 3  
6 3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน   3 5 ปรับพื้น
รวมทั้งสิ้น 29 47