เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
(เชื้อเพลิง)

ศึกษาแหล่งกำ เนิด กระบวนการผลิต ชนิด คุณสมบัติของวัสดุ การเลือกใช้และการเก็บ
รักษาเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่น สารหล่อเย็น นํ้ามันไฮดรอลิกสำ หรับยานยนต์