ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2
(2000-1102)

ขณะนี้ข้อสอบปลายภาคพร้อมให้นักศึกษาสอบแล้ว ค่ะ มีทั้งหมด 40 ข้อ 40 คะแนน เวลาทำ 60 นาที นักศึกษาสามารถสอบได้ถึง วันที่ 31 กค. 54 เวลา 23.05 น.

ยิ้ม ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ประโยคตามเจตนาการสื่อสาร การวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าจากการอ่าน การฟัง และการดู การเขียนโน้มน้าวใจ เขียนแสดงทัศนะ เขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน เขียนจดหมายธุรกิจ เขียนบทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและสาขาอาชีพที่ศึกษา การพูดในที่ประชุมชนและในงานสังคม การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่เสริมสร้างความรู้และศิลปวัฒนธรรมของชาติ