โรงต้นกำลัง
(3104-2103)

คำอธิบายรายวิชา
             ศึกษาระบบส่งจ่ายไฟฟ้า โหลดโปรดักชั่น(Load Production)การทำงานของโรงจักรไฟฟ้า ข้อดีข้อเสียของโรงจักรไฟฟ้าและเศรษฐศาสตร์ในการผลิตไฟฟ้า