กฏหมายแรงงานและประกันสังคม
(กม.แรงงาน)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน กฏหมายคุ้มครองแรงงานและกฏกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน ศึกษากฏหมายแรงงานสัมพันธ์ และศึกษากฏหมายประกันสังคม