หน้าแรก       คณะผู้บริหาร                                 ภาพกิจกรรม           ติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลงบประมาณ
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
    - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
    -งานบัญชี
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานทวิภาคี
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
    - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
    - งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การจัดการสำนักงาน
  การบัญชี
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  สามัญสัมพันธ์
  เทคนิคพื้นฐาน
  ช่างซ่อมบำรุง
  ช่างยนต์
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างไฟฟ้า
>
  เอกสารงานัพัสดุ
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร
  แบบฟอร์มงานวิจัย
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  SAR57
  SAR58
  SAR59
 
 
Hit Web Stats
Fast Counters
   
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
Untitled Document

ปรัชญาวิทยาลัย

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

สถาบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพระบบทวิภาคี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มุ่งผลิตกำลังคนคุณภาพ สู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจของสถานศึกษา

1. ยกระดับวิทยาลัยสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการจัดการความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ยกระดับคุณภาพการศึกษา และแหล่งเรียนรู้หลากหลายที่มีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการศึกษาระบบทวิภาคีตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ

4. ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งประชาชนทั่วไป ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ด้านสมรรถนะฝีมือ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

5. ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

 

 

           
ผู้อำนวยการ
 
 
     
   
   
   
งานประชาสัมพันธ์
   
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
   
ศูนย์สนับสนุน DSS
       
     
     
   
   
   
  เว็บไซต์ E-learning