หน้าแรก       คณะผู้บริหาร                                 ภาพกิจกรรม           ติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลงบประมาณ
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
    - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานทวิภาคี
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
    - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การจัดการสำนักงาน
  การบัญชี
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  สามัญสัมพันธ์
  เทคนิคพื้นฐาน
  ช่างซ่อมบำรุง
  ช่างยนต์
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างไฟฟ้า
>
  เอกสารงานัพัสดุ
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร
  แบบฟอร์มงานวิจัย
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  SAR57
  SAR58
  SAR59
 
 
Hit Web Stats
Fast Counters
   
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
Untitled Document

ปรัชญาวิทยาลัย

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

สถาบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพระบบทวิภาคีพัฒนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มุ่งผลิตกำลังคนคุณภาพ สู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจของสถานศึกษา

1. ยกระดับวิทยาลัยสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการจัดการความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ยกระดับคุณภาพการศึกษา และแหล่งเรียนรู้หลากหลายที่มีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการศึกษาระบบทวิภาคีตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ

4. ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งประชาชนทั่วไป ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ด้านสมรรถนะฝีมือ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

5. ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

 

 

           
ผู้อำนวยการ
   
 
  RMS 2012
     
  เว็บไซต์ E-learning
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
งานประชาสัมพันธ์
   
เพจ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
   
ศูนย์สนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ