หน้าแรก       คณะผู้บริหาร                                 ภาพกิจกรรม          ติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลงบประมาณ
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
    - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
    - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การจัดการสำนักงาน
  การบัญชี
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  สามัญสัมพันธ์
  เทคนิคพื้นฐาน
  ช่างซ่อมบำรุง
  ช่างยนต์
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างไฟฟ้า
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร
  แบบฟอร์มโครงการสอน
  แบบฟอร์มงานวิจัย
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานพัสดุ
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  SAR57
  SAR58
  SAR59
 
 
Hit Web Stats
Fast Counters
   
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
Untitled Document
  - ใบปะหน้าเบิก งบ บกศ.
  - ใบปะหน้าเบิก งบ เงินอุดหนุนทั่วไป
  - ใบปะหน้าเบิก งบ เงินเรียนฟรี 15ปี.
  - ใบปะหน้าเบิก งบ เงินรับฝาก
  - ใบปะหน้าเบิก งบ งบประมาณ
  - ใบเบิกค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน
  - บันทึกปะหน้าสัญญาเงินยืม (ใช้คู่กับสัญญาเงินยืม)
  - สัญญาเงินยืม (ให้พิมพ์หน้า-หลัง)
  - ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  - แบบขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ
  - แบบขออนุญาตเหมาจ่ายค่าที่พัก
  - แบบขอเบิกเงินค่าชดเชยการเดินทางไปราชการด้วยยานพาหนะส่วนตัว
  - ใบรับเงินแทนใบเสร็จรับเงินค่าพาหนะ
  - ใบรับรองการเบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย
  - ใบสำคัญรับเงิน
  - ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
  - ใบรับรองแทนใบเสร็จ
  - แบบฟอร์มติดใบเสร็จรับเงิน
  - บันทึกข้อความขอเบิกเงินชมรมผู้ปกครอง
  - บันทึกของยืมเงินสวัสดิการ
  - บันทึกข้อความขอเบิกเงินสวัสดิการ
  - บันทึกของคืนเงินสวัสดิการ
  - บันทึกข้อความขอคเบิกเงินชมรมศิษย์เก่า
  - บันทึกข้อความขอคืนเงินชมรมศิษย์เก่า
  - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  - หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  - ใบรับเงินแทนใบเสร็จรับเงินค่าพาหนะ
  - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
ผู้อำนวยการ
   
 
  RMS 2012
     
  เว็บไซต์ E-learning
     
     
     
   
   
   
งานประชาสัมพันธ์
   
เพจ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
   
ศูนย์สนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ