หน้าแรก       คณะผู้บริหาร                                 ภาพกิจกรรม           ติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลงบประมาณ
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
    - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
    -งานบัญชี
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานทวิภาคี
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
    - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
    - งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การจัดการสำนักงาน
  การบัญชี
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  สามัญสัมพันธ์
  เทคนิคพื้นฐาน
  ช่างซ่อมบำรุง
  ช่างยนต์
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างไฟฟ้า
>
  เอกสารงานัพัสดุ
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร
  แบบฟอร์มงานวิจัย
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  SAR57
  SAR58
  SAR59
 
 
Hit Web Stats
Fast Counters
   
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
Untitled Document
  - ใบปะหน้าเบิก งบ บกศ.
  - ใบปะหน้าเบิก งบ เงินอุดหนุนทั่วไป
  - ใบปะหน้าเบิก งบ เงินเรียนฟรี 15ปี.
  - ใบปะหน้าเบิก งบ เงินรับฝาก
  - ใบปะหน้าเบิก งบ งบประมาณ
  - ใบเบิกค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน
  - บันทึกปะหน้าสัญญาเงินยืม (ใช้คู่กับสัญญาเงินยืม)
  - สัญญาเงินยืม (ให้พิมพ์หน้า-หลัง)
  - ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  - แบบขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ
  - แบบขออนุญาตเหมาจ่ายค่าที่พัก
  - แบบขอเบิกเงินค่าชดเชยการเดินทางไปราชการด้วยยานพาหนะส่วนตัว
  - ใบรับเงินแทนใบเสร็จรับเงินค่าพาหนะ
  - ใบรับรองการเบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย
  - ใบสำคัญรับเงิน
  - ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
  - ใบรับรองแทนใบเสร็จ
  - แบบฟอร์มติดใบเสร็จรับเงิน
  - บันทึกข้อความขอเบิกเงินชมรมผู้ปกครอง
  - บันทึกของยืมเงินสวัสดิการ
  - บันทึกข้อความขอเบิกเงินสวัสดิการ
  - บันทึกของคืนเงินสวัสดิการ
  - บันทึกข้อความขอเบิกเงินชมรมศิษย์เก่า
  - บันทึกข้อความขอคืนเงินชมรมศิษย์เก่า
  - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  - หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  - ใบรับเงินแทนใบเสร็จรับเงินค่าพาหนะ
  - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
ผู้อำนวยการ
 
 
     
   
   
   
งานประชาสัมพันธ์
   
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
   
ศูนย์สนับสนุน DSS
       
     
     
   
   
   
  เว็บไซต์ E-learning