หน้าแรก       คณะผู้บริหาร                                 ภาพกิจกรรม           ติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลงบประมาณ
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
    - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
    -งานบัญชี
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานทวิภาคี
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
    - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
    - งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  เอกสารงานพัสดุ
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
  แบบฟอร์มงานวัดผลและประเมิน
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  SAR57
  SAR58
  SAR59
 
 
Hit Web Stats
Fast Counters
   
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
Untitled Document
ประวัติวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ 10 กรกฏาคม 2540 ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนแรงงานหลายสาขาในระดับต่างๆ

 
เนื้อที่ : 32 ไร่ 1 งาน 43 ตาราวา (โดยเช่าพื้นที่วัดสุวรรณาราม)
สถานที่ตั้ง : 99 หมู่5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เว็บไซต์ : www.biac.ac.th
e-mail: biac.ac.th@hotmail.com
โทร. 034-300165
โทรสาร. 034-300166
 
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กับเยาวชนในชุมชน และท้องถิ่นให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
เพื่อจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพ ในหลักสูตรต่างๆให้กับเยาวชน ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพในการนำไปประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ในชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่เยาวชน ประชาชน ให้สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
ปรัชญาของสถานศึกษา
ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม
 
โลโก้วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

 

           
ผู้อำนวยการ
1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13

   
   
   
งานประชาสัมพันธ์
   
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
   
ศูนย์สนับสนุน DSS
       
 
 
 
     
     
     
   
   
   
  เว็บไซต์ E-learning