หน้าแรก       คณะผู้บริหาร                                 ภาพกิจกรรม           ติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลงบประมาณ
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
    - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
    -งานบัญชี
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานทวิภาคี
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
    - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
    - งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การจัดการสำนักงาน
  การบัญชี
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  สามัญสัมพันธ์
  เทคนิคพื้นฐาน
  ช่างซ่อมบำรุง
  ช่างยนต์
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างไฟฟ้า
>
  เอกสารงานัพัสดุ
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร
  แบบฟอร์มงานวิจัย
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  SAR57
  SAR58
  SAR59
 
 
Hit Web Stats
Fast Counters
   
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ข้อมูลอาคารสถานที่

 

แผนที่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร

            วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  มีเนื้อที่  32 ไร่ 1 งาน 43 ตาราวา (โดยเช่าพื้นที่วัดสุวรรณาราม)   โดยมีอาคารทั้งหมด 4 อาคาร ประกอบด้วย

อาคาร 1 มีทั้งหมด 2 ห้อง ประกอบด้วย
1. ห้องนอนเวร
2. โรงฝึกปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

อาคาร 2 มีทั้งหมด  7 ห้องประกอบด้วย
1.ห้องพัสดุ
2. ห้องเขียนแบบเทคนิค
3. ห้องพักครู
4. แผนกเทคนิคพื้นฐาน
5. ห้องเก็บวัสดุงานอาคารสถานที่
6. ห้องเก็บวัสดุงานพัสดุ

อาคาร 3 มีทั้งหมด 3 ชั้น (ตึกอำนวยการ) ประกอบด้วย
ชั้น 1
1. ห้องการเงิน
2. ห้องทะเบียน
3. ห้องประชาสัมพันธ์
4. ห้องแผนงานและความร่วมมือ
5. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
6. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
7. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
8. ห้องงานวัดผล
9. ห้องงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10. ห้องงานกิจกรรม 

ชั้น 2 (แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
1. ห้องสมุด
2. ห้องเรียนทฤษฎี 121
3. ห้องเรียนทฤษฎี 122
4. ห้องเรียนทฤษฎี 123
5. ห้องเรียนทฤษฎี 124
6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
8. ห้องงานประกันคุณภาพ
9. ห้องงานวิจัย

ชั้น 3  (แผนกบัญชี)
1. ห้องปฏิบัติการบัญชี 1
2. ห้องปฏิบัติการบัญชี 2
3. ห้องเรียนทฤษฎี 132
4. ห้องเรียนทฤษฎี 133
5. ห้องเรียนทฤษฎี 134
6. ห้องเรียนทฤษฎี135

ชั้น 2 (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง,แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)
1. ห้องพักครู
2. ห้องเครื่องมือ
3. ปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
4. ปฏิบัติการงานบริการไฟฟ้า 1
5. ปฏิบัติการมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
6. ปฏิบัติการไฟฟ้าเบื้องต้น 1
7. ปฏิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
8. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
9. ปฏิบัติการงานบริการไฟฟ้า 2
10. ปฏิบัติการไฟฟ้าเบื้องต้น 2


อาคารอื่นๆ ประกอบด้วย
1. โรงอาหาร
2. อาคารองค์การวิชาชีพ
3. บ้านพักผู้อำนวยการ
4. บ้านพักรองผู้อำนวยการ
5. บ้านพักครู เจ้าหน้าที่
6. บ้านนักนักศึกษาพิการ

 

 

 

           
ผู้อำนวยการ
 
 
     
   
   
   
งานประชาสัมพันธ์
   
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
   
ศูนย์สนับสนุน DSS
       
     
     
   
   
   
  เว็บไซต์ E-learning