หน้าแรก       คณะผู้บริหาร                                 ภาพกิจกรรม           ติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลงบประมาณ
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
    - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
    -งานบัญชี
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานทวิภาคี
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
    - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
    - งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การจัดการสำนักงาน
  การบัญชี
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  สามัญสัมพันธ์
  เทคนิคพื้นฐาน
  ช่างซ่อมบำรุง
  ช่างยนต์
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างไฟฟ้า
>
  เอกสารงานัพัสดุ
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร
  แบบฟอร์มงานวิจัย
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  SAR57
  SAR58
  SAR59
 
 
Hit Web Stats
Fast Counters
   
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
Untitled Document
งานบัญชี

   รายงานการเผยแพร่งบทดลอง

   19/07/2561 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
  งบทดลอง
  รายงานการเคลื่อนไหว
  รายงานการเคลื่อนไหมเงินฝากคลัง
  รายละเอียดลูกหนี้และใบสำคัญ
  รายละเอียดลูกหนี้และใบสำคัญ
  เอกสารประกอบ
  Statement เดือน มิ.ย.61

   19/06/2561 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
  งบทดลอง
  รายงานการเคลื่อนไหว
  รายงานสัญญายืมเงิน
  รายสรุปรายการใบสำคัญ-ใบแจ้งหนี้
  รายการแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
  รายงานเงินคงเหลือ

  27/05/2561 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

  27/04/2561 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561
  <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
   <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

  15/03/2561 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

  14/02/2561 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

  11/01/2561 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>


           
ผู้อำนวยการ
 
 
     
   
   
   
งานประชาสัมพันธ์
   
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
   
ศูนย์สนับสนุน DSS
       
     
     
   
   
   
  เว็บไซต์ E-learning