แหล่งรวมข้อมูลที่มาของราคากลาง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช 2560

ข้อที่ 21 ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช้การจ้างก่อสร้าง
            ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย

           ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดำเนินการจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้

ราคากลางมาตรฐาน

ราคามาตรฐานภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐ ได้จัดทำราคามาตรฐาน ไว้แล้ว ให้ใช้ราคานั้นเป็นราคากลางก่อน คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะคของพัสดุ สามารถอ้างอิงราคากลางได้จากหน่วยงานภาครัฐ ดังต่อไปนี้

หน่วยงานภาครัฐ ลักษณะพัสดุที่เกี่ยวข้อง
1. สำนักงบประมาณ - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
- ราคางานต่อหน่วย
- หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
- เกณฑ์ราคาต่อหน่วย
- การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ
- ราคามาตรฐานการออกแบบ
  อาคาร
2. กระทรวงพาณิชย์ - ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง
- ค่าแรง งานก่อสร้าง
3. กระทรวงดิจิตัล
    เพื่อเศรษฐกิจและ
    สังคม
- ราคามาตรฐานคอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์เครือข่าย
- โปรแกรม

การอ้างอิงจากราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายใน 2 ปีงบประมาณ

การอ้างอิงราคาที่เคยซื้อจ้างย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ

ดาวน์โหลด รายการซื้อ ปีงบประมาณ 2560

การสืบราคาจากท้องตลาด

การสืบราคาจากท้องตลาด ให้ผู้กำหนดราคากลาง จากผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 ราย เช่น บริษัท, ห้างหุ้นส่วน, ร้าน หรือ จากเว็บไซต์  โดยจะต้องมีหลักฐานประกอบการสืบราคา นั้นๆ

เช่น   - บริษัท สมใจ (สาย 4 ) จำกัด

        - ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิกะ โอห์ม อิเล็คทรอนิคส์

        - บริษัท ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ จำกัด

        - บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด

        - บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

        - บริษัท ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ จำกัด

        - บริษัท เอมพันธ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

        - บริษัท โตโยต้านครปฐมผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

        - บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

        - ร้านเซเว่นท์ ด็อคซ์ (เยลโล่ พริ้นท์)

แบบฟอร์มงานราคากลาง

การจัดซื้อหรือจัดจ้างทั่วไป

     -  การซื้อวัสดุ หรือการจ้างทั่วไป
       (แบบ พ.05)

     -  การจัดซื้อ ครุภัณฑ์
        หรือคุณภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
        หรือการซื้อวงเงินตั้งแต่ 1 แสนบาท
        (แบบกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ,
         แบบ ปปช.07 )

     -  การจัดจ้าง ที่มีลักษณะงานจำเพาะ
        หรือ งานจ้างที่จำเป็นต้องทำสัญญาจ้าง
        หรือการจ้างวงเงินตั้งแต่ 1 แสนบาท
        (แบบกำหนดขอบเขตของงาน,
          แบบ ปปช.07 )

     

การจ้างก่อสร้าง

     การจ้างก่อสร้างหมายถึง การจ้างเพื่อ
     - ก่อสร้าง อาคาร งานทาง งานดิน ฯลฯ
     - ซ่อมแซม อาคารสิ่งปลูกสร้าง งานประปา
งานไฟฟ้า
     - ขุดลอกคูคลอง บ่อน้ำ
     - ปรับปรุง อาคารสิ่งปลูกสร้าง งานทาง งานดิน งานประปา งานไฟฟ้า ให้ดีขึ้น

ใช้แบบฟอร์ม

    - แบบกำหนดขอบเขตของงาน
    - แบบ ปร.5
    - แบบ ปร.4
    - แบบ ปปช.01

-->