ขอเชิญร่วมเสนอราคา

ครุภัณฑ์เดรื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 2 เครื่อง


ขอเชิญร่วมเสนอราคา

ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
หน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 20 ชุด

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ประกาศประกวดราคา
การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า
1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น)

เชิญชวนร่วมเสนอราคา

วิทยาลัยการอาชีพุพุทธมณฑล มีความประสงค์ จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผูู้เรียนเฉพาะอาชีพ สายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสนอราคา ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2560

ขอเชิญร่วมเสนอราคาครุภัณฑ์

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน

โดยได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนดังกล่าว มีราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ประกาศจัดซื้อครั้งนี้ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้สนใจสามารถดวน์โหลดเอกสารที่ด้านล่างนีั้ และส่งใบเสนอราคาพร้อมแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุรภัณฑ์ มาที่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 99 หมู๋ที่ 5 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นี้ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.


ดาวน์โหลดเอกสารประกาศและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยฯ | เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ขอเชิญร่วมเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนเงิน 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 20 ชุด เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนและประชาชน

โดยได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนดังกล่าว มีราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 420,000 บาท ประกาศจัดซื้อครั้งนี้ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้สนใจสามารถดวน์โหลดเอกสารที่ด้านล่างนีั้ และส่งใบเสนอราคาพร้อมแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุรภัณฑ์ มาที่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 99 หมู๋ที่ 5 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นี้ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.


ดาวน์โหลดเอกสารประกาศและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยฯ | เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนเงิน 12,697,700 บาท (สิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) ณ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียน นักศึกษา และเป็นศูนย์จัดการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป

โดยได้ดำเนินการประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการฯ ดังกล่าว ซึ่งมีราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 13,265,000 บาท เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนได้วิจารณ์ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 เป็นเวลา 3 วัน จากการประกาศร่าง พบว่า "ไม่มีผู้วิจารณ์" วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นี้


ดาวน์โหลดเอกสารประกวศประกวดราคา

ประกาศวิทยาลัยฯ | เอกสารประกวดราคา

จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนฯ ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล มีความประสงค์ จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีวงเงินงบประมาณ 188,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมเสนอราคา โดยส่งใบเสนอราคา มาที่ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ หมายเลขโทรศัพท์ 062 770 0994 หรือ 034300165 โทรสาร 034300166 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้


ดาวน์โหลดเอกสารเชิญชวนเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยฯ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

ประกาศเผยแพร่ เปิดเผย ราคากลาง

โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณหรือราคากลางตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป ต้องประกาศเผยแพร่ เปิดเผยราคากลางนั้นสู่สาธารณชน.

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

      รายการโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 และ การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

     ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในแต่ละโครงการได้

 

ประกาศเผยแพร่ เปิดเผย ราคากลาง   การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2561

- โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2561  (แบบ ปปช.07)

- โครงการจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561  (แบบ ปปช.07)

- โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น)   (แบบ ปปช.01  , ปร.5 , ปร.4 และ แบบ ปปช.07)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ประกาศ วิธีการ โครงการ ราคากลาง ราคาที่ซื้อ/จ้าง ผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการ
30/10/2560 เฉพาะเจาะจง  จัดซื้อวัสดุบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ทะเบียน กง-7209 นฐ 10,560.00  10,560.00   ร้านเอ็กซิทอีควิปเมนท์ Open&View Download Back to top
30/10/2560  เฉพาะเจาะจง  จัดซื้อวัสดุอบรมเชิงปฏิบัติการการทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต 6,000.00  5,779.00   ร้านเอ็กซิทอีควิปเมนท์  Open&View Download Back to top
01/11/2560  เฉพาะเจาะจง (จ)  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2561 353,100.00  353,100.00   บริษัท รักษาความปลอดภัย ดี.เค.อินเตอร์ จำกัด Open&View Download Back to top
  เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 188,000.00     อยู่ระหว่างการเสนอราคา Open&View Download Back to top
  ประกวดราคา
e-bidding 
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) 13,265,000.00    อยู่ระหว่างการซื้อเอกสาร Open&View Download Back to top