ขอเชิญร่วมเสนอราคา

ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
หน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 20 ชุด

ขอเชิญร่วมเสนอราคา

ครุภัณฑ์เดรื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 2 เครื่อง


ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ประกาศประกวดราคา
การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า
1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น)

เชิญชวนร่วมเสนอราคา

วิทยาลัยการอาชีพุพุทธมณฑล มีความประสงค์ จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผูู้เรียนเฉพาะอาชีพ สายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสนอราคา ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2560

ขอเชิญร่วมเสนอราคาครุภัณฑ์

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน

โดยได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนดังกล่าว มีราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ประกาศจัดซื้อครั้งนี้ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้สนใจสามารถดวน์โหลดเอกสารที่ด้านล่างนีั้ และส่งใบเสนอราคาพร้อมแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุรภัณฑ์ มาที่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 99 หมู๋ที่ 5 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นี้ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.


อยู่ระหว่างการทำสัญญา

ขอเชิญร่วมเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนเงิน 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 20 ชุด เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนและประชาชน

โดยได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนดังกล่าว มีราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 420,000 บาท ประกาศจัดซื้อครั้งนี้ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้สนใจสามารถดวน์โหลดเอกสารที่ด้านล่างนีั้ และส่งใบเสนอราคาพร้อมแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุรภัณฑ์ มาที่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 99 หมู๋ที่ 5 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นี้ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.


ดาวน์โหลดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ติดต่อขอข้อูมูลเพิ่มเติม ได้ที่ purchaser.vec@gmail.com หรือที่ โทรสาร034300166

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนเงิน 12,697,700 บาท (สิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) ณ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียน นักศึกษา และเป็นศูนย์จัดการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป

โดยได้ดำเนินการประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการฯ ดังกล่าว ซึ่งมีราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 13,265,000 บาท เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนได้วิจารณ์ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 เป็นเวลา 3 วัน จากการประกาศร่าง พบว่า "ไม่มีผู้วิจารณ์" วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นี้


ประกาศ

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -->

จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนฯ ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล มีความประสงค์ จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีวงเงินงบประมาณ 188,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมเสนอราคา โดยส่งใบเสนอราคา มาที่ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ หมายเลขโทรศัพท์ 062 770 0994 หรือ 034300165 โทรสาร 034300166 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้


อยู่ระหว่างการทำสัญญา

การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

ประกาศเผยแพร่ เปิดเผย ราคากลาง

โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณหรือราคากลางตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป ต้องประกาศเผยแพร่ เปิดเผยราคากลางนั้นสู่สาธารณชน.

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

      รายการโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 และ การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

     ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในแต่ละโครงการได้

 

ประกาศเผยแพร่ เปิดเผย ราคากลาง   การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2561

- โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2561  (แบบ ปปช.07)

- โครงการจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561  (แบบ ปปช.07)

- โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น)   (แบบ ปปช.01  , ปร.5 , ปร.4 และ แบบ ปปช.07)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ประกาศ วิธีการ โครงการ ราคากลาง ราคาที่ซื้อ/จ้าง ผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการ
30/10/2560 เฉพาะเจาะจง  จัดซื้อวัสดุบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ทะเบียน กง-7209 นฐ 10,560.00  10,560.00   ร้านเอ็กซิทอีควิปเมนท์ Open&View Download Back to top
30/10/2560  เฉพาะเจาะจง  จัดซื้อวัสดุอบรมเชิงปฏิบัติการการทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต 6,000.00  5,779.00   ร้านเอ็กซิทอีควิปเมนท์  Open&View Download Back to top
01/11/2560  เฉพาะเจาะจง (จ)  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2561 353,100.00  353,100.00   บริษัท รักษาความปลอดภัย ดี.เค.อินเตอร์ จำกัด Open&View Download Back to top
  เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 188,000.00     อยู่ระหว่างการเสนอราคา Open&View Download Back to top
  ประกวดราคา
e-bidding 
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) 13,265,000.00    อยู่ระหว่างการซื้อเอกสาร Open&View Download Back to top