แบบฟอร์มสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างและคำสั่งงานพัสดุ

ขั้นตอนและแบบฟอร์มการจัดซื้อวัสดุ หรือการจัดจ้างทั่วไป

ขั้นตอนและเอกสารสำหรับผู้ใช้งาน/ผู้ขอจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย
                แนบใบประมาณการ แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นเอกสารขั้นตอนที่ 1 เสนอ ผู้อำนวยการ ให้เห็นชอบอนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นเอกสารที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบ ให้งานพัสดุ

ขั้นตอนที่ 4 งานพัสดุแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ
เพื่อกำหนดคุณลักษณะพัสดุ ขอบเขตงาน ราคากลาง แล้วแต่กรณี

ขั้นตอนที่ 5 บุคคลหรือคณะกรรมการจัดทำ ขอบเขตงาน หรือคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (แบบ พ.05) หรือคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (แบบกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ) และตารางแสดงราคากลาง (ปปช.07)

หลังจากขั้นตอนที่ 5 เป็นต้นไป เป็นการปฏิบัติงานของงานพัสดุ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์

สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ หรือการจัดซื้อที่มีวงเงินงบประมาณหรือราคากลางตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป
image

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย
                แนบใบประมาณการ แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นเอกสารขั้นตอนที่ 1 เสนอ ผู้อำนวยการ ให้เห็นชอบอนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นเอกสารที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบ ให้งานพัสดุ

ขั้นตอนที่ 4 งานพัสดุแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ
เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และกำหนดราคากลาง

ขั้นตอนที่ 5 บุคคลหรือคณะกรรมการจัดทำ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลาง (แบบกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ) และตารางแสดงราคากลาง (ปปช.07)

หลังจากขั้นตอนที่ 5 เป็นต้นไป เป็นการปฏิบัติงานของงานพัสดุ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ นั้นๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มสำหรับการจ้างก่อสร้าง

สำหรับการจ้างก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท ทุกวงเงินงบประมาณ
image

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย
                แนบใบประมาณการ แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นเอกสารขั้นตอนที่ 1 เสนอ ผู้อำนวยการ ให้เห็นชอบอนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นเอกสารที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบ ให้งานพัสดุ

ขั้นตอนที่ 4 งานพัสดุแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ
เพื่อกำหนดขอบเขตของงาน และหรือแบบรูปรายการและหรือกำหนดราคากลาง

ขั้นตอนที่ 5 บุคคลหรือคณะกรรมการจัดทำ ขอบเขตของงาน(แบบกำหนดขอบเขตของงาน) และหรือแบบรูปรายการ (แบบสรุป รายการ ปร.5)  (แบบแสดงรายละเอียดวัสดุและค่าแรงการก่อสร้าง ปร.4) และหรือกำหนดราคากลาง และตารางแสดงราคากลาง (ปปช.01)

หลังจากขั้นตอนที่ 5 เป็นต้นไป เป็นการปฏิบัติงานของงานพัสดุ ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง นั้นๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Update คำสั่งใหม่

คำสั่งโครงการ

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

คำสั่งโครงการ

อยู่ระหว่างการปรับปรุง